Consellos, poema de Celso Emilio Ferreiro e música de Amancio Prada

Sep 27, 2013 editor de CEF novas

27-09-2013

Consellos, poema do libro “Longa noite de pedra” , musicado por Amancio Prada.

PREMAR/PULSAR

  
Consellos                                              Consejos  
Si foses a xantar con poderosos               Si fueses a comer con poderosos  
coida ben a carón de quén te sentas.        repara bien junto a quien te sientas.  
Pexa a túa gula e couta os teus degaros,   Modera tu gula y reprende tus deseos,  
ponlle portas á fame si a tiveras,             ponle puertas al hambre si tuvieras,  
pois é pan mintireiro o pan dos ricos,       pues es pan mentiroso el pan de los ricos,  
dóce por fóra, por dentro amarguexa.      dulce por fuera, por dentro amargo.  
Afoga a túa cobiza,                                Ahoga tu codicia,  
non desacougues por xuntar facenda.       no desesperes por amontonar bienes.  
¿Non coidas que a riqueza non é nada,     ¿No cres que a riqueza no es nada,  
que o vento a trai e o vento axiña a leva?  que el viento la trae y el viento pronto
                                                          la lleva?  
Non comas pan dun home deshonroso,      No comas pan de un home deshonroso,  
nin da fartura dil teñas envexa.               ni de su abundancia tengas envidia.  
Diráche, come e bebe, meu amigo,          Te dirá, come y bebe, amigo mío,  
disfroita dos meus teres canto queiras;    disfruta de lo que tengo cuanto quieras;  
mais o seu pensamento non concorda,      pero su pensamiento no concuerda,  
de boca afora serán as súas verbas,        de boca para fuera serán sus palabras,  
pois o seu corazón, cativo e duro,           pues su corazón, mezquino y duro,  
ten de cotío pechas                               tiene siempre cerradas  
as fenestras do amor e da xusticia.          las ventanas del amor y de la justicia.  
Non o esquezas.                                   No lo olvides.
  

Artigos relacionados


La Academia Galega ‘recibe’ a Celso Emilio en 1.400 voces
Un gravado de Picasso dedicado a Celso Emilio, na Praza Maior de Celanova
Bande, poema de Celso Emilio cantado por Suso Vaamonde