Celso Emilio, Homenaxe a Pablo Iglesias


02-10-2016

Libro: Homenaxe a Pablo Iglesias
Edita: Fundación Pablo Iglesias, Madrid 1979
             Centenario da Fundación do PSOE
Libro: Homenaje a Pablo Iglesias
Edita: Fundación Pablo Iglesias, Madrid 1979
             Centenario de la Fundación del PSOE

Pablo Iglesias
Quixen ver a paisaxe daquil tempo
con ollos inocentes de meniño
baixo a luz dos espellos derrubados.

Todo se puxo azul (o pailebote,
o mar, o vento, o asteleiro)
menos a moura torre da miseria
labrada cada día
con aramios de puga sobre os muros.

Quixen lembrar as noites que viñeron
detrás dos arrieiros precursores.
Quixen saber das cárceres,
dos sótanos segredos con vixía
prá libertade ausente.

O vento dixo:
tódolos nenos orfos, compañeiros,
que espreitaban as rúas desabridas
cos corazós encheitos de preguntas,
foron dempois uns homes
de voz unánime
cunha esperanza ergueita
que se chamaba Pablo, e preguntaba.

Celso Emilio Ferreiro 1979

Pablo Iglesias
Quise ver el paisaje de aquel tiempo
con ojos inocentes de niño
bajo la luz de los espejos destruidos.

Todo se puso azul (el pailebote,
el mar. el viento. el astillero )
menos la negra torre de la miseria
labrada cada dia
con alambres de púa sobre los muros.

Quise recordar las noches que vinieron
detrás de los arrieros precursores.
Quise saber de las cárceles.
de los sótanos secretos con vigía
para la libertad ausente

El viento dijo:
todos los niños huérfanos, compañeros,
que acechaban las calles desabridas
con los corazones henchidos de preguntas,
fueron luego unos hombres
de voz unánime
con una esperanza erguida
que se llamaba Pablo, y preguntaba.

Celso Emilio Ferreiro 1979 

Artigos relacionados


Sempre Celso Emilio
“Xigantes ou ananos? Celso Emilio e o debate sobre a emigración galega”, no Consello da Cultura o 24 de maio
Nova musicación do poema “Deitado frenta ao mar”