Celso Emilio, poema “Os Fillos de Silvio”, adicado aos renegados da súa orixe


23-05-2015

F.M.G

OS FILLOS DE SllVIO

O ácrata, burgués de via estrelta.
sementou istes eidos de cizañas,
prantou sebes de insidias e patrañas
i-agora nós cargamos coa colleita:

Gandules ezquerdistas de dereita,
farsantes con careta de esilados,
lobls-homes de ovellas disfrazados,
carcundas, maricós de especies mil,
pasan con triste andar garda civil
todos xuntos, revoltosos, misturados .

En impúdico pauto amalgamados,.
o pícaro, o bribón, o proxeneta,
o sórdido trúan que os alcahueta,
o matador i-os fillos dos matados.

Todos tolleltos, todos emporcados
na mesma zarrumalla i-amasixo,
todos coa mesma faz de carapixo
falando o castelán do cagatinta,
velos ehí van coa sua imnobre pinta,
fillos da nai que os deu i-o pai que os fixo

Cantigas de Escarnio e Maldecir Edicións NÖS, Caracas 1968.

LOS HIJOS DE SllVIO

El ácrata, burgués de via estrecha.
sembró estos campos de cizañas,
plantó setos de insidias y patrañas
y ahora nosotros cargamos con la cosecha:

Gandules izquierdistas de derecha,
farsantes con careta de exilados,
lobis-hombres de ovejas disfrazados,
carcamales, maricones de especies mil,
pasan con su triste andar guardia civil
todos juntos, revoltosos, entremezclados .

En impúdico pacto amalgamados,.
el pícaro, el bribón, el proxeneta,
el sórdido trúhan que los alcahueta,
el matador y los hijos de los matados.

Todos tullidos, todos empuercados
en la  misma zarrumalla y amasijo,
todos con la misma faz de carapijo
hablando el castellano del cagatinta,
mira como van con su innoble pinta,
hijos de la madre que los dio y el padre que los hizo.

Cantigas de Escarnio e Maldecir Ediciones NÖS, Caracas 1968

Artigos relacionados


Celso Emilio, “In Memoriam”
Celso Emilio, Poemas en Esperanto
Esperanza