Celso Emilio, poema “Os Fillos de Silvio”, adicado aos renegados da súa orixe


23-05-2015

F.M.G

OS FILLOS DE SllVIO

O ácrata, burgués de via estrelta.
sementou istes eidos de cizañas,
prantou sebes de insidias e patrañas
i-agora nós cargamos coa colleita:

Gandules ezquerdistas de dereita,
farsantes con careta de esilados,
lobls-homes de ovellas disfrazados,
carcundas, maricós de especies mil,
pasan con triste andar garda civil
todos xuntos, revoltosos, misturados .

En impúdico pauto amalgamados,.
o pícaro, o bribón, o proxeneta,
o sórdido trúan que os alcahueta,
o matador i-os fillos dos matados.

Todos tolleltos, todos emporcados
na mesma zarrumalla i-amasixo,
todos coa mesma faz de carapixo
falando o castelán do cagatinta,
velos ehí van coa sua imnobre pinta,
fillos da nai que os deu i-o pai que os fixo

Cantigas de Escarnio e Maldecir Edicións NÖS, Caracas 1968.

LOS HIJOS DE SllVIO

El ácrata, burgués de via estrecha.
sembró estos campos de cizañas,
plantó setos de insidias y patrañas
y ahora nosotros cargamos con la cosecha:

Gandules izquierdistas de derecha,
farsantes con careta de exilados,
lobis-hombres de ovejas disfrazados,
carcamales, maricones de especies mil,
pasan con su triste andar guardia civil
todos juntos, revoltosos, entremezclados .

En impúdico pacto amalgamados,.
el pícaro, el bribón, el proxeneta,
el sórdido trúhan que los alcahueta,
el matador y los hijos de los matados.

Todos tullidos, todos empuercados
en la  misma zarrumalla y amasijo,
todos con la misma faz de carapijo
hablando el castellano del cagatinta,
mira como van con su innoble pinta,
hijos de la madre que los dio y el padre que los hizo.

Cantigas de Escarnio e Maldecir Ediciones NÖS, Caracas 1968

Artigos relacionados


«Celanova é un alfa e omega na vida de Celso Emilio Ferreiro», Ramón Nicolás no Consello da Cultura Galega
Premios da Asociación de Escritores en Língoa Galega
Celso Emilio Ferreiro, protagonista dunha unidade didáctica dixital para rapaces de primaria e secundaria